Zawiadomienie o wyniku przetargu

2007.04.30 - zawiadomienie o wyniku postępowania na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chomęcice, Rosnówko, Rosnowo i Walerianowo.

 

 

Komorniki, dnia 27.04.2007 r.

WI 3410-3-3/07

L.dz. 2722/2007

 

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego „Prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chomęcice, Rosnówko, Rosnowo i Walerianowo ” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: „SEBA” Tadeusz Graj z siedzibą w Poznaniu na os. St. Batorego51/10  .

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

 

  1. Oferta Nr 2, Przedsiębiorstwo Obsługi Inwestycji Sp. z o.o., odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.). Oferta jest niezgodna z pkt . X A. ppkt. 6 SIWZ – poprzez nie wypełnienie w Formularzu Ofertowym  pozycji :” Dane dotyczące zamawiającego”.
  2. Oferta nr 3, Usługi Projektowe Wojciech Jankowiak, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.). Oferta jest niezgodna z pkt . X A. pakt. 6 SIWZ – poprzez nie wypełnienie w Formularzu Ofertowym  pozycji :” Dane dotyczące zamawiającego” oraz podanie terminu wykonania zamówienia do 30.09.2009r., podczas gdy Zamawiający określił przedmiotowy termin jako 30.06.2009r. Ponadto do oferty nie załączono, wymaganego w pkt.VI B SIWZ, wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat oraz dokumentów potwierdzających ich należyte wykonanie
  3. Oferta nr 4, Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.). Oferta jest niezgodna z pkt . X A. ppkt. 6 SIWZ – poprzez nie wypełnienie w Formularzu Ofertowym  pozycji :” Dane dotyczące zamawiającego”.
  4. Oferta nr 6, ENPOZ Sp. z o.o., odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.). Oferta jest niezgodna z pkt . X A. ppkt. 6 SIWZ – poprzez nie wypełnienie w Formularzu Ofertowym  pozycji :” Dane dotyczące zamawiającego”.

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                                          /-/ inż. Aleksander Klemczak

                                                                                              Z-ca Wójta Komorniki

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06