Zawiadomienie o wyniku przetargu

2007.01.29 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego t

Komorniki, 29.01.2007 r.

PL 3410-3/07

 

                                                                                              Biuro Projektów i Usług Technicznych

                                                                                              AKANT-bis

                                                                                              62-081 Przeźmierowo  ul. Południowa 35

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Wykonanie projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Komornikach w rejonie ul. Wirowskiej

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Biuro Projektów i Usług Technicznych

AKANT-bis

62-081 Przeźmierowo  ul. Południowa 35

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów wyboru stawianych przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 22.02.2007 r.

 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że z prowadzonego postępowania nie zostały wykluczone żadne oferty.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Kubinek-Waliszka

te. (061)810-88-06

 

 

                                                                                  _________________________________

                                                                                                                             /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                             Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06