Zawiadomienie o wyniku przetargu

2006.12.22 - ogłoszenie wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na modernizację instalacji wentylacyjnej w przedszkolu w Plewiskach

 

Komorniki, dnia 21.12.2006 r.

WI 3410-3-11/06

L.dz. 6100/2006 r.

 

 

 

 

Firma Budowlano – Instalacyjna

„MONTOPLAST”

ul. H. Szafran  3

60-693 Poznań

 

 

Zawiadomienie

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego:

 

 „Modernizacja instalacji wentylacyjnej w przedszkolu w Plewiskach”

 

prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego, 

 

za ofertę najkorzystniejszą została uznana Państwa oferta .

 

Uzasadnienie

 

Oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej.

 

 

 

                                                                            /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                            Wójt Gminy Komorniki

 

Otrzymują::

1. Adresat

2. Urząd Gminy

    WI a/a

 

 

 

 

Sprawę prowadzi;

Teresa Piechocka

tel.: 061 8100 648

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06