Zawiadomienie o wyniku przetargu

2006.12.20 - Zawiadomienie o wyborze oferty - przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Komorniki do szkół specjalnych na terenie Poznania

Komorniki, 16.12.2006r.

 

 

OR 3410-1-4/06

 

 

Transkar

Jarosław Karwowski

Ul. Południowa 12

62-064 Plewiska

 

 

 

 

Dot. Przetargu nieograniczonego na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Komorniki do szkół specjalnych na terenie Poznania.

 

Urząd Gminy Komorniki informuję, że na przetarg nieograniczony na dowóz uczniów niepełnosprawnych z Gminy Komorniki do szkół specjalnych na terenie Poznania wpłynęły cztery oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy Transkar Jarosław Karwowski

ul. Południowa 12, 62-064 Plewiska z ceną oferty: 106.498,37 zł netto (brutto 113.953,26 zł)

Odrzucone zostały 2 oferty:

1.        Oferta nr 1 – Kormax-Hol Dariusz Korytowski ul. Żorska 14 61-345 Poznań odrzucona na podstawie art. 89 ustęp 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U z 2004r., Nr 19 poz.117 ze zm.). Do oferty dołączona została polisa OC komunikacyjna, natomiast wg SIWZ należało dołączyć polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej.

2.        Oferta nr 2 - Bus-Kar Wojciech Karwowski ul. Poznańska 85 62-080 Tarnowo Podgórne, odrzucona na podstawie art. 89 ustęp 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

(Dz.U z 2004r., Nr 19 poz.117 ze zm.)

·          Załącznik nr 4 SIWZ - projekt umowy, dołączony do oferty nie został podpisany przez oferenta.

·          Do oferty nie załączono wymaganych przez SIWZ dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług przedstawionych przez oferenta w załączniku nr 3 do SIWZ.

 

·          Do oferty nie dołączono zaświadczeń o ukończeniu przez opiekunów wymaganych kursów.

·          Ponadto nie załączono wymaganej w SIWZ polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca ubezpieczony jest od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej.

 

 

 

Wójt Gminy Komorniki

Jan Broda

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06