Zawiadomienie o wyniku przetargu

2006.07.13 - zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego na dostawę mebli do przedszkola w Pleiskach

 

Komorniki, 29.06.2006 r.


WI 3410 – 3 – 3/06


MEBLO-STYL

Agnieszka Dobosz

ul. Zwycięzców 35

78 – 460 Barwice
Dot. Przetargu nieograniczonego na dostawę mebli do przedszkola w Plewiskach.


Urząd Gminy Komorniki informuje, że na przetarg nieograniczony na dostawę mebli do przedszkola w Plewiskach wpłynęły trzy oferty.

Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy MEBLO-STYL Agnieszka Dobosz, ul. Zwycięzców 35, 78 – 460 Barwice z ceną oferty:

Część I : Meble przedszkolne: 20.736,00 netto ( 25.297,92 brutto )

Część II : Meble biurowe: 6.873,00 netto ( 8.385,06 brutto ).

Odrzucone zostały 2 oferty:

  1. Oferta nr 2 - Nowa Szkoła Sp. z o.o ul. Piramowicza 11/13, 90 – 254 Łódź, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.). Oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny tzn. źle została podana wartość podatku VAT oraz cena brutto oferty.

  2. Oferta nr 3 - Piansport s.c. ul. Chemików 1 B, 652 – 030 Luboń Łódź, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z późn. zm.).Do oferty nie załączono wymaganych przez SIWZ dokumentów potwierdzających należyte wykonanie dostaw/ usług przedstawionych przez oferenta w załączniku nr 3 do SIWZ ( faktury nie są dokumentem potwierdzającym należyte wykonanie usługi lub dostawy). Ponadto nie załączono wymaganego pkt VI A SIWZ zaakceptowanego i podpisanego projektu umowy. Dodatkowo oświadczenie upoważniające do reprezentowania firmy nie zostało podpisane przez dwóch przedsiębiorców wykazanych w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto zgodnie z art.1ust.1 pkt.2b ustawy o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 86 poz.960 z 2000 r.), opłacie skarbowej podlegają dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa oraz ich odpisy ( wypisy). Przedstawione przez oferenta pełnomocnictwo nie posiada znaku wniesienia opłaty skarbowej.


/-/ mgr inż. Jan Broda

   Wójt Gminy Komorniki
Sprawę prowadzi : Karolina Wilak

te. 061 89 35 300


Otrzymują:

  1. adresat

  2. Nowa Szkoła Sp. z o.o.

  3. Piansport s.c.

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06