Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.07.08 - zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn "Budowa kompleksu sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" w Wirach przy ul. Podleśnej/Dworcowe

 

Komorniki, dnia 08.07.2009 r.

 

WI 3410-3-4/09

L.dz. 3714/2009

 

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „ Budowę kompleksu sportowego „ Moje boisko ORLIK 2012” w Wirach przy ul. Podleśnej/Dworcowej prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: SODEX Sp. z o.o., Złotniki ul. Dworcowa 22, 62-002 Suchy Las z ceną  brutto oferty    1.099.548,42zł . W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1. PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Sp. jawna, ul. Jubilerska 8,

    04-190 Warszawa  z ceną  brutto oferty 1.261.353,06zł – oferta odrzucona

2. TAMEX Obiekty Sportowe S.A., ul. Tamka 38, 00-355 Warszawa z ceną

    brutto oferty 1.195.092,92zł – oferta otrzymała 92,00 pkt. w jedynym kryterium „cena”.

3. Margot Inwestycje  sp. z o.o.,ul. Borowskiego 7a/2, 66-400 Gorzów Wlkp.z ceną

    brutto oferty 1.134.424,61 zł – oferta odrzucona

4. Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego TOMBET Sp. z o.o., ul. Poznańska 86,

    60-185  Skórzewo z ceną brutto oferty 1.100.000,01zł – oferta otrzymała 99,96 pkt.  w jedynym   

    kryterium „cena”.

 

5. EUROIMPEX TRADE Sp. z o.o., ul. Ryb 2, 61-244 Poznań z ceną  brutto oferty 1.223.960,13zł  

   - oferta odrzucona.

 

6. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk, ul. Jaworowa 2,

     41-300  Dąbrowa Górnicza z ceną  brutto oferty 1.294.842,57 zł - oferta odrzucona

   

7. SODEX Sp. z o.o., Złotniki ul. Dworcowa 22, 62-002 Suchy Las z ceną  brutto oferty

   1.099.548,42zł - oferta otrzymała 100 pkt. w jedynym   kryterium „cena”.

 

8. DAWAR Plus Dariusz Komar, ul. Obornicka 37, 62-002 Suchy Las z ceną  brutto oferty

    1.288.901,33zł – oferta odrzucona

 

9. Konsorcjum Jedynka Budownictwo  Sp. z o.o., ul. Wyspiańskiego 10, 60-749 Poznań

    z ceną  brutto oferty  1.261.529,30zł – oferta odrzucona

 

10 . ACTIVSPORT A. Krzymański, Ul. Głogowska 21, 660-104 Poznań z ceną  brutto oferty

      1.383.490,16zł – oferta odrzucona

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następującą ofertę:

Oferta nr 1, PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Sp. jawna, odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 oraz art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz okresu ważności wadium.

Oferta nr 3, Margot Inwestycje  sp. z o.o., odrzucona na podstawie art.89 ust.2. Wykonawca nie uzupełnił, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, oferty o dokument autoryzacji producenta trawy syntetycznej. Ponadto oferta odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 oraz art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz okresu ważności wadium.

Oferta nr 5, EUROIMPEX TRADE Sp. z o.o., odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 oraz art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz okresu ważności wadium.

            Oferta nr 6, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „GRETASPORT” Ilona Stańczyk, odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 oraz art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz okresu ważności wadium.

      Oferta nr 8, DAWAR Plus Dariusz Komar, odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 oraz art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz okresu ważności wadium. Ponadto oferta została odrzucona na podstawie art.89 ust.2 jako nie zgodna ze SIWZ. W Rozdziale 11 pkt 5.1 SIWZ Zamawiający wskazał konieczność załączenia do oferty kosztorysów. Do oferty nr 8 nie został załączony kosztorys.

      Oferta nr 9, Konsorcjum Jedynka Budownictwo  Sp. z o.o. odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 oraz art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz okresu ważności wadium. Ponadto oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 7. Wykonawca w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia nie wyraził zgody na poprawienie przez Zamawiającego omyłki niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

Oferta nr 10, ACTIVSPORT  A. Krzymański, odrzucona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 oraz art. 24 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest brak zgody Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą oraz okresu ważności wadium.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

            

                                                                               /-/ inż. Aleksander Klemczak

                                                                               Z-ca Wójta Gminy Komorniki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06