Zawiadomienie o wyniku przetargu

2006.07.11 - Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego na "Dostawę wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolach w Komornikach i Wirach oraz w Szkołach Podstawowych w

Komorniki, dnia 11.07.2006r.

WI.3410-3-4/06

L.dz. 2973/2006

IROMET Sp. z o.o.

ul. Murawa 31

61-655 Poznań

fax 0-95/ 755 22 77

 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej w Przedszkolach w Komornikach i Wirach oraz w Szkołach Podstawowych w Szreniawie i Plewiskach”

 

 

Urząd Gminy Komorniki zawiadamia, że na w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło 8 ofert. Do przetargu zgłosili się następujący wykonawcy:

Oferta Nr 1 - EUROOKNO Biuro Handlowe

                    Rosnowo, ul. Jabłoniowa 16, 62-052 Komorniki

                                                           cena ofertowa brutto:        134 566,00PLN

Oferta Nr 2 -          IROMET Sp. z o.o.

                    ul. Murawa 31, 61-655 Poznań

                                                           cena ofertowa brutto:     93 848,50PLN

Oferta Nr 3 – ISSO s.c. J. Czajkowski, Z. Górny

                    ul. Inwalidów 51, 85-749 Bydgoszcz

                                                           cena ofertowa brutto:        122 884,77PLN

Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Marwid-bis”

                    ul. Laskowska 102, 62-051 Wiry

                                                           cena ofertowa brutto:        118 760,29PLN

Oferta Nr 5 – Zakład Produkcyjno Usługowy „DOMATUS” Zbysław Kowalak

                    ul. Miśnieńska 48, 60-169 Poznań

                                                           cena ofertowa brutto:        115 460,80PLN

Oferta Nr 6 – „GRAF” Firma Wielobranżowa F. Graf, E. Śliwińska-Graf

                    ul. Zakopiańska 201, 60-467 Poznań

                                                           cena ofertowa brutto:        112 830,22PLN

Oferta Nr 7 – Zakład Tworzyw Sztucznych „Metalplast-Kalisz” Sp. z o.o.

                    ul. Niecała 6, 62-800 Kalisz

                                                           cena ofertowa brutto:        114 987,44PLN

Oferta Nr 8 – Konsorcjum „HYDRO-GAZ”

                    Ul. Zwycięstwa 23, 64-800 Chodzież

                                                           Cena ofertowa brutto:       111 171,36PLN

 

Zamawiający wybrał firmę IROMET Sp. z o.o. (oferta nr 2) do realizacji w/w zadania inwestycyjnego. Oferta nr 2 przedstawiała najkorzystniejszy bilans punktowy na podstawie kryteriów wyboru stawianych przez Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający wykluczył z postępowania następującą ofertę:

1.     Oferta Nr 8 – Konsorcjum „HYDRO-GAZ” – podstawa prawna: art. 24 ust. 1 pkt. 10 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr19, poz. 177 z dnia 09.02.2004r. ze zm.); podstawą wykluczenia jest brak wymaganego przez Zamawiającego doświadczenia określonego w rozdz. IX pkt. 4.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W wykazie wykonanych w okresie ostatnich 3 lat dostaw odpowiadających swoim zakresem i wartością przedmiotowi zamówienia – minimum 3 zadania dotyczące dostaw wraz z montażem stolarki okiennej i drzwiowej, Wykonawca przedstawił doświadczenie nie odpowiadające swoją wartością przedmiotowi zamówienia.

 

          Zamawiający odrzucił następujące oferty:

1.     Oferta Nr 3 – ISSO s.c. J. Czajkowski, Z. Górny – podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr19, poz. 177 z dnia 09.02.2004r. ze zm.); podstawą odrzucenia jest nie spełnienie warunków określonych w rozdz. VIII pkt 1 – Warunki szczegółowe Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca nie załączył do oferty aprobat technicznych wraz z załącznikami dotyczących oferowanej stolarki okiennej i drzwiowej;

2.     Oferta Nr 4 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Marwid-bis” - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr19, poz. 177 z dnia 09.02.2004r. ze zm.); podstawą odrzucenia jest nie spełnienie warunków określonych w rozdz. IX pkt 4.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załączone do oferty kopie aprobat technicznych wraz z załącznikami nie są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

3.     Oferta Nr 7 – Zakład Tworzyw Sztucznych „Metalplast-Kalisz” Sp. z o.o. - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr19, poz. 177 z dnia 09.02.2004r. ze zm.); podstawą odrzucenia jest nie spełnienie warunków określonych w rozdz. IX pkt. 4.2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Załączone do oferty kopie aprobat technicznych wraz z załącznikami nie są poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

4.     Oferta Nr 8 – Konsorcjum „HYDRO-GAZ” - podstawa prawna: art. 89 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr19, poz. 177 z dnia 09.02.2004r. ze zm.); podstawą odrzucenia jest nie spełnienie warunków określonych w rozdz. IX pkt 4.2 i w rozdz. XIV pkt. 1 ppkt. 9 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Załączona do oferty kopia uprawnień budowlanych nie jest poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę oraz oferta nie jest ponumerowana.

 

W sprawie podpisania umowy należy skontaktować się z Wydziałem Inwestycji Urzędu Gminy Komorniki - pok. nr 18, tel. (0-61) 8935-300 lub (0-61) 8100 648.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. Dz 2004r., Nr 19 poz. 177 ze zm.)

 

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

tel. (0-61) 8100 648.

 

 

 

____________________________________

/-/ mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresat
  2. Wszyscy wykonawcy – 7szt.
  3. Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06