Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.06.20 Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego pn. "Przebudowa i adaptacja budynku szkoły na przedszkole II-oddziałowe w Szreniawie"

Komorniki, 19.06.2008

WI.3410-3-6/08

L.dz. 3255/2008

Wg rozdzielnika

 

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Przebudowa i adaptacja budynku szkoły na przedszkole II-oddziałowe w Szreniawie” prowadzonego przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

Zakład Ogólnobudowlany „OL-BUD” Zdzisław Stróżyk ul. Poznańska 85, 62-052 Komorniki z ceną brutto oferty 511 414,85 zł.

            Na w/w postępowanie wpłynęła jedna oferta.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. z 2007r., Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

 

 

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

tel. (0-61) 8100 648.

 

/-/ mgr inż. Jan Broda

 

______________________________

Kierownik Zamawiającego

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki

WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06