Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.08.11 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę ul.Poznańskiej w Wirach, na odcinku od km 0+000 do km 0+371,50”

Komorniki, dnia 25.06.2008 r.

IK. 3410-2 /3/ 08

Wg rozdzielnika

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę ul Poznańskiej w Wirach na odcinku od km 0+000 do km 0+371,50 prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Colas Polska Sp z o.o. 62-070 Palędzie ul. Nowa 49 z ceną brutto  oferty

578.817,29 zł

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A , ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl

   z ceną brutto oferty  579.317,31 zł

2. DROGOPAL Zakład Robót Drogowych Andrzej Szeszuła ul. Przemysłowa 17 64-330 Opalenica

z ceną brutto oferty 609.210,48 zł

3. STRABAG  Sp z o.o 03-472 Warszawa ul. Brechta 7

z ceną brutto oferty 689.708,40 zł

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                      

                                                                   

Sprawę prowadzi: Teresa Kranz

                                 tel. 061 8100 636

Otrzymują:

1.       Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.       Urząd Gminy Komorniki IK a/a

 

mgr inż. Jan Broda

Wójt Gminy Komorniki

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06