Zawiadomienie o wyniku przetargu

2008.09.26 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Szreniawie i w Głuchowie.

 

Komorniki, dnia 26 .09.2008 r.

WI 3410-3-17/08

L.dz.  5441/2008

 

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w Szreniawie i w Głuchowie ” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych „ Poznań” Spółka z o.o. z ceną brutto oferty 2.201.746,70

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1. Przedsiębiorstwo KOIMEX, 66 – 200 Świebodzin, ul. Nowa 21 z ceną brutto oferty 2.752.836,04   zł – otrzymała  79,98 pkt w jedynym kryterium „cena”

2. HARBART W. Bartkowiak Sp. k., 61 – 023 Poznań, ul. Bnińska 26 z ceną brutto oferty 3.135.407,48   zł – otrzymała 70,22 pkt w jedynym kryterium „cena”

3. FUR BUD Partner Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Artur Furmaniak,

    63-210 Żerków, ul. Górki 5 b, z   ceną brutto oferty : 2.436.464,76 zł - oferta otrzymała

     90,37  pkt. w jedynym kryterium „cena”.

4. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych WOJTBUD Mirosław Wojtkowiak, 63 – 900 Rawicz,

     ul. Ogrodnicza 23, z   ceną brutto oferty : 1.799.900,00 zł – oferta odrzucona

5.  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „Delta – plus” Spółka z o.o., 64-100 Leszno, ul.  

    Energetyków 1 z  ceną brutto  oferty :  2.530.578,70 zł - oferta otrzymała 87,00 pkt. w 

     jedynym kryterium „cena”

6. „ DRENBUD” Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych, 61 – 602 Poznań, ul. Jasne Błonie 3 z  ceną brutto  oferty :  2.253.093,10 zł – oferta odrzucona

7. Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowe Paweł Czyż, 62 – 040 Puszczykowo, ul. Czarnieckiego 2

z ceną brutto oferty  : 3.151.733,36 zł - oferta odrzucona

8. Zakład Robót Inżynieryjnych Produkcyjno – Usługowo – Handlowy Mieczysław Szczechowiak, 62 – 045 Pniewy, ul. Konińska 28, z ceną brutto  oferty :  2.337.859,79 zł - oferta otrzymała   94,18  pkt. w jedynym kryterium „cena”

9. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych „ ECOBUD” Jerzy Marciniak , 64 – 020 Czempiń, ul. Fl. Marciniaka 8, ceną brutto oferty  : 2.471.001,53 zł - oferta odrzucona

10. WUPRINŻ S.A., 60 – 465 Poznań, ul. Straży Ludowej 35, z ceną brutto oferty : 3.412.252,64 zł - oferta otrzymała 64,52  pkt. w  jedynym kryterium „cena”

11. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „AKWABUD” Zdzisław Mielcarek, 62 – 200 Gniezno, Al. Reymonta 19, ceną brutto oferty  : 2.605.529,17 zł - oferta odrzucona

12.  Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych „Poznań” Sp. z o.o.61-248 Poznań,

       ul. Dziadoszańska 10 z ceną brutto oferty 2.201.746,70 zł – oferta otrzymała  100  pkt. w     jedynym kryterium „cena”

13. „Ciepłownik” Sp. z o.o.,62 – 064 Plewiska, ul. Grunwaldzka 475, z ceną brutto oferty :   

     2.295.948,19 zł – oferta otrzymała  95,90  pkt. w jedynym kryterium „cena”

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

Jednocześnie zamawiający w trakcie postępowania odrzucił następujące oferty:

Oferta nr 4, Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych WOJTBUD Mirosław Wojtkowiak, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia są wadliwie przygotowane kosztorysy ofertowe, w których Wykonawca wprowadził w opisie pozycji kosztorysowej zamiany wprowadzając m.in. inną średnicę studni, inne wymiary ogrodzenia , bramy i furtki na obiekcie przepompowni w Szreniawie, inne grubości materiałów sypkich stosowanych w podłożach pod kanały, inne głębokości rowów dla kabli. Ponadto Wykonawca zmienił załącznik nr 7 „Zestawienie kosztów” usuwając z tabeli ostatnią pozycję „RAZEM”. W punkcie X A 6 SIWZ Zamawiający określił, iż dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami  oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorami ( załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. W związku z powyższym oferta nie spełnia wymogów SIWZ.

Oferta nr 6, „ DRENBUD” Zakład Usług Melioracyjnych i Kanalizacyjnych, odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest dokonanie przez Wykonawcę zmiany w załączniku nr 1 „Formularz ofertowy” poprzez pominięcie wersu dotyczącego terminu płatności. W punkcie X A 6 SIWZ Zamawiający określił, iż dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami  oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorami ( załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.  W związku z powyższym oferta nie spełnia wymogów SIWZ

Oferta nr 7, P.U.B. Paweł Czyż., odrzucona na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.  z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest nie uzupełnienie przez Wykonawcę:

- wykazu osób odpowiedzialnych za wykonywanie robót elektrycznych oraz drogowych wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia tych osób,

- wykazu wykonanych robót, które odpowiadają swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia.

      Oferta nr 9, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych „ECOBUD” Jerzy Marciniak,  odrzucona na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest nie uzupełnienie przez Wykonawcę wykazu z osobą odpowiedzialną za wykonywanie robót elektrycznych wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia tej osoby.

      Oferta nr 11, Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „AKWABUD” Zdzisław Mielcarek, odrzucona na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 Nr 223 poz.1655 z późn. zm.). Podstawą odrzucenia jest nie uzupełnienie przez Wykonawcę  wykazu osób odpowiedzialnych za wykonywanie robót elektrycznych oraz drogowych wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia tych osób,

           

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                                         

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Tel. 061 89 35 300

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.      Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06