Zawiadomienie o wyniku przetargu

2009.06.10 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części wsi Komor

Komorniki 08.06.2009 r.

PL 3410-11/09

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.) informujemy, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części wsi Komorniki dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

W przedmiotowym postępowaniu złożono 6 ofert.

Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert nie podlegających odrzuceniu. Zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia jedynym kryterium jakim kierował się Zamawiający przy wyborze oferty najkorzystniejszej była cena za realizację zamówienia. Zamawiający zgodnie ze wskazaną w specyfikacji formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

Oferent

Cena netto

w zł

Punktacja

Kolejność ofert wg kryterium ceny za realizację zamówienia

1

Biuro Projektów i Usług Technicznych

AKANT bis

62-081 Przeźmierowo ul. Południowa 35

 

34.500,00

 

100

oferta pierwsza w kolejności – najtańsza

2

Biuro Projektowania, Planowania Przestrzennego i Obsługi Inwestycji

„BEWA-MULCZYŃSKI”

64-100 Leszno  ul. 21 Października 2a

 

71.000,00

48,59

oferta czwarta w kolejności

3

Integra Sp. z o.o.

60-586 Poznań ul. Miła 17/1

 

55.300,00

62,39

oferta odrzucona

4

ITP Biuro Inwestycji, Technologii i Planowania Przestrzennego Sp. z o.o.

60-185 Poznań ul. Wazki 2 w Skórzewie

 

90.000,00

38,33

oferta piąta w kolejności

5

Usługi Urbanistyczne Robert Jaworski

00-388 Warszawa  ul. Dobra 8/10 m.49

39.000,00

88,46

oferta druga w kolejności

6

Jagabudex-Projrekt

60-354 Poznań  ul. Marcelińska 61/8

53.196,72

64,85

oferta trzecia w kolejności

 

Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów oceny ofert ustalono, iż oferta nr 1 firmy Biuro Projektów i Usług Technicznych AKANT bis 62-081 Przeźmierowo  ul. Południowa 35 odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w Ustawie oraz w specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w specyfikacji kryterium wyboru. Firma Biuro Projektów i Usług Technicznych AKANT bis za realizację przedmiotowego zamówienia zaproponowała najniższą cenę netto 34.500,00 PLN, co jest równoznaczne z przyznaniem maksymalnej liczby punktów (100) i wyborem ww. firmy do realizacji przedmiotowego zamówienia.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2  Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono 1 ofertę – ofertę nr 3: Integra Sp. z o.o. na podstawie art. 89 ust.2 pkt 2 – treść oferty nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że z prowadzonego postępowania nie zostały wykluczone żadne oferty.

 

Wójt Gminy

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06