Zawiadomienie o wyniku przetargu

2010.08.04 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja lokalu mieszkalnego-strychowego w Komornikach”

 Komorniki, dnia 04.08.2010 r.

WI 3410-3-9/10

L.dz. 4019/2010

 

Zawiadomienie

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1 Prawo zamówień publicznych zawiadamiam, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn:     Modernizacja lokalu mieszkalnego-strychowego w Komornikach prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez:

 

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Roman Nawrot  - cena  brutto oferty 88.975,98 zł.

 

W postępowaniu ofertę złożył następujący wykonawca

1. ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY Roman Nawrot ul. Bema 11 62-041 Puszczykowo z ceną 

     brutto oferty  88.975,98 zł

 

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskały najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

            Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

            Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po dniu 10.08.2010r.

 

 

 

Z up. Wójta

/-/ inż. Aleksander Klemczak

______________________________

Z-ca Wójta Gminy

 

Sprawę prowadzi: Wiesław Rządkowski

                               Tel. tel. (0-61) 8100 648.

Otrzymują:

1.       Oferent

2.       Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06