Zawiadomienie o wyniku przetargu

2011.04.27 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację poddasza Przedszkola w Wirach

Komorniki, 27.04.2011

WI.271.1.1.2011

L.dz. 1867/2011

Wg rozdzielnika

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia Państwa, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja poddasza Przedszkola w Wirach” prowadzonego przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta numer 4 złożona przez:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „EURO-DACH” Rafał Wichłacz
ul. Kilińskiego 5, 63-100 Śrem za cenę brutto 404 275,08zł.

           

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania SIWZ.

Wybór oferty został dokonany na podstawie przyjętego w niniejszym postępowaniu kryterium oceny ofert: cena – 100 %. Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów, tj. 100pkt.

 

Oprócz wybranej oferty na w/w postępowanie wpłynęły następujące oferty:

1.      Oferta nr 1 – „MALBUD” Zakład Remontowo Budowlany Eugeniusz Nowak ul. Zagłoby 5, 60-177 Poznań

cena ofertowa brutto 542 553,00zł; punktacja przyznana ofercie: 74,51pkt.

2.      Oferta nr 2 – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ILTRON – Marek Pracki ul. Witosa 7, 87-800 Włocławek

cena ofertowa brutto 424 021,35zł; punktacja przyznana ofercie: 95,34pkt.

3.      Oferta nr 3 – „MARKAR” Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 475, 62-064 Plewiska

cena ofertowa brutto 539 835,02zł; punktacja przyznana ofercie: 74,89pkt.

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo Zamówień Publicznych zawarte w dziale VI „Środki ochrony prawnej” (Dz.U. z 2010r., Nr 113 poz. 759 ze zm.)

 

Sprawę prowadzi: Joanna Pawlicka

tel. (0-61) 8100 648.

/-/ mgr inż. Jan Broda

______________________________

Wójt Gminy

 

Otrzymują:

  1. Wszyscy wykonawcy – wg rozdzielnika
  2. Urząd Gminy Komorniki WI a/a
Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06