Zawiadomienie o wyniku przetargu

2012.11.29 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego na 2013r."

Komorniki, dnia 29.11.2012 r.

IK.271.2.19.2012                                                          

Wg rozdzielnika

 

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup energii elektrycznej do obiektów zamawiającego na 2013r.” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: ENERGA-OBRÓT S.A. , ul. Mikołaja Reja  29,  80-870 Gdańsk.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   ENERGA-OBRÓT S.A.

ul. Mikołaja Reja  29,  80-870 Gdańsk

Oferta otrzymała  100,00  pkt  w jedynym kryterium – cena

 

2.  PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie – Obrót Energią Elektryczną

ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa

Oferta otrzymała  95,80 pkt  w jedynym kryterium – cena

 

3. ENEA S.A.

ul. Górecka 1, 60-201 Poznań

Oferta otrzymała 98,46 pkt w jedynym kryterium – cena

 

 

Uzasadnienie

  

Wybrana oferta nr 1  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w jedynym kryterium – cena.

 

                                                                                       Wójt  Gminy Komorniki

                                                                                       mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06