Zawiadomienie o wyniku przetargu

2018.10.25 - Zawiadomienie o wyniku postępowania na "Dzierżawę wraz z montażem i uruchomieniem lodowiska w Plewiskach"

ZP.271.30.2018

 

                                                                                                                                Komorniki, 25 października 2018 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 

na „Dzierżawę wraz z montażem i uruchomieniem lodowiska w Plewiskach”

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję,
iż Zamawiający w wyniku oceny oferty dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

 

ALLES COOL Chłodnictwo Klimatyzacja Wentylacja Jacek Stempin

ul. Wrocławska 13 b

63-600 Kępno

(oferta nr 1)

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała największą liczbę punktów: 100 pkt, w tym:

Cena: 60 pkt

Czas reakcji na zgłoszenie o awarii: 40 pkt.

 

 

                                                                                                                         Zastępca Wójta Gminy Komorniki

                                                                                                                                    Tomasz Stellmaszyk

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06