Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.10.23 - Zawiadomienie o wyniku postępowania przetargowego na Przebudowę ul. Szkolnej na odcinku od ul. Fabianowskiej do ul. Grunwaldzkiej w m. Plewiska w ciągu DP 2387Pk


Komorniki, 23 października 2017 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 

na przebudowę ul. Szkolnej na odcinku od ul. Fabianowskiej do ul. Grunwaldzkiej
w m. Plewiska w ciągu DP 2387P

 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż Zamawiający w wyniku oceny jedynej złożonej oferty dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

 

BUD-AN Sp. z o.o.

ul. Kasztelana Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków

(oferta nr 1)

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała 80 punktów, w tym:

Cena – 60 pkt

Okres gwarancji – 10 pkt

Termin wykonania Etapu I zamówienia – 0 pkt

Wysokość kary umownej z tytułu przekroczenia przez Wykonawcę terminu wykonania Etapu I zamówienia  – 10 pkt

                                                                                                                                                                                                                                                  Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                                                                                                                                                                    mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06