Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.10.11 - zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym „Orlik” w Plewiskach

 

 

Komorniki, 11 października 2017 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

 

na zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym „Orlik” w Plewiskach

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, iż Zamawiający w wyniku oceny złożonych ofert dokonał wyboru oferty Wykonawcy:

 

NDR Sp. z o.o.

ul. Lazurowa 8, 62-069 Dąbrowa

(oferta nr 3)

 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta uzyskała największą liczbę punktów: 92,50, w tym:

Cena – 60 pkt

Okres gwarancji – 30 pkt

Zwiększenie kary umownej – 2,5 pkt

 

Punktacja pozostałych ofert niepodlegających odrzuceniu:

Oferta nr 1 złożona przez BRUKPOL Sp. z o.o., Strzelce Wielkie 81 c, 63-820 Piaski otrzymuje 77,61 pkt, w tym

Cena – 47,61 pkt

Okres gwarancji – 30 pkt

Zwiększenie kary umownej – 0 pkt

 

Oferta nr 2 złożona przez Firmę Drogową ANDAR s.c. A.D. Białobrzyccy, ul. Wodna 18, 62-200 Gniezno otrzymuje 65,46 pkt, w tym

Cena – 35,46 pkt

Okres gwarancji – 30 pkt

Zwiększenie kary umownej – 0 pkt

                                                                                                                                                                                                                                                                      Wójt Gminy Komorniki

                                                                                                                                                                                                                                                                                        mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06