Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.09.11 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego pn. "Budowa ulicy Morelowej i ulicy Brzoskwiniowej w Głuchowie

Komorniki, dnia 11.09.2017 r.

IK.271.7.2017                                                         

Wg rozdzielnikaI N F O R M A C J A            Na podstawie art. 92 ust. 1  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Budowa ulicy Morelowej i Brzoskwiniowej w Głuchowie prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez firmę  Brukarstwo i Handel Włodzimierz Kasprzak, ul. Klasztorna 21, 63-720 Koźmin Wlkp.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1. PUB BRUKPOL Sp. z o.o.

Strzelce Wielkie 81c, 63-820 Piaski.

Oferta otrzymała 49,24 pkt. za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 89,24 pkt.

 

2. Konsorcjum firm:

P.U.H "BUD-BRUK" Ryszard Mielcarek – Lider konsorcjum

ul. Józefa Wybickiego 7, 64-020 Czempiń

 

"M-Bud-Trans" Michał Pawlicki

ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń

 

"ANET-TRANS" Aneta Bałasz-Pawlicka

ul. 3 Maja 10, 62-030 Luboń

Na podstawie art.89 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych powyższa oferta została odrzucona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,  z uwagi na fakt nie spełnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – brak załączonego formularza ofertowego.

 

3. Brukarstwo i Handel Włodzimierz Kasprzak,

ul. Klasztorna 21, 63-720 Koźmin Wlkp.

Oferta otrzymała 60,00 pkt.  za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 100 pkt.

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 3  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt. w łącznym zestawieniu kryteriów oceny ofert, to jest :  cena + gwarancja + termin realizacji. Wybrany wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a nadto nie zachodzą co do wykonawcy podstawy do jego wykluczenia lub odrzucenia oferty.   

 

                                                                                                                             /-/z up. Wójta

Z-ca Wójta Gminy Komorniki

  mgr. Tomasz Stellmaszyk

  

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06