Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.08.09 - zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego " Budowa obiektu rekreacyjno - sportowego w Plewiskach - etap I"

Komorniki, 09.08.2017r.

WI.271.7.2017

L.dz. 2707/2017

 

 

 

Wszyscy wykonawcy

 

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Budowa obiektu rekreacyjno – sportowego w Plewiskach – etap I– WI.271.7.2017

 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

           

Gmina Komorniki, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie Budowa obiektu rekreacyjno – sportowego w Plewiskach – etap I  zostało unieważnione.

 

UZASADNIENIE

 

Podstawa prawna: Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu.

 

Uzasadnienie faktyczne: W prowadzonym postępowaniu WI.271.7.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Budowa obiektu rekreacyjno – sportowego w Plewiskach – etap I” do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert, to jest do dnia 07 sierpnia 2017 roku do godziny 11:00 nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

 

 

 

                                                                                                                            /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Karolina Wilak

Inspektor ds. inwestycji i remontów

 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06