Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.06.27. - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Budowa placu zabaw i boiska przy kompleksie szkolnym w Plewiskach - część 2

Komorniki, dnia 27.06.2017 r.

WI.271.3.2017

L.dz. 2095/2017

 

 

Zawiadomienie

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.) (dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Budowę placu zabaw i boiska przy kompleksie szkolnym  w Plewiskach - część 2: boisko wielofunkcyjne z bieżnią lekkoatletyczną, 3 wolnostojącymi koszami do gry w piłkę koszykową”, prowadzonym przez Gminę Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: SODEX Sp. z o.o., ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las.

 

 W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:                        

1.              SODEX Sp. z o.o., ul. Dworcowa 22, Złotniki, 62-002 Suchy Las:

-        punktacja przyznana w kryterium „Cena” – 60,00 pkt

-        punktacja przyznana w kryterium „Okres gwarancji” – 35 pkt

-        punktacja przyznana w kryterium „Czas usunięcia uszkodzenia od momentu przyjęcia zgłoszenia uszkodzenia” – 5 pkt

-        łączna punktacja – 100,00 pkt

 

                                                                                                                                       Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego - 100 pkt.

 

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w dziale VI pzp - „Środki ochrony prawnej”.

 

                                                                                                           /-/

                                                                                                        WÓJT

                                                                                                mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

 

Sprawę prowadzi:

Aleksandra Kaczan

Insp. ds. inwestycji i remontów

                              

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06