Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.05.12 Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Stabilizacja nawierzchni gruntowej ulicy Stanisława Nowaka w Komornikach"

Komorniki, dnia 12.05.2017 r.

IK.271.3.2017                                                         

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Stabilizacja nawierzchni gruntowej ulicy Stanisława Nowaka w Komornikach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez firmę:

De Kreij Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Ostrówek 12/19; 61-121 Poznań

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   Konsorcjum firm:

De Kreij Polska Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Ostrówek 12/19; 61-121 Poznań

Oferta otrzymała 60 pkt. za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 1  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100,00 pkt. w łącznym zestawieniu kryteriów oceny ofert, to jest :  cena + gwarancja + termin realizacji. Wybrany wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a nadto nie zachodzą co do wykonawcy podstawy do jego wykluczenia lub odrzucenia oferty. 

 

    /-/z up. Wójta

Z-ca Wójta Gminy Komorniki

       mgr. Tomasz Stellmaszyk   

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06