Zawiadomienie o wyniku przetargu

2017.04.21 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Żabikowską przez rz. Wirynkę w Komornikach"

 

Komorniki, dnia 20.04.2017 r.

IK.271.2.2017                                                         

Wg rozdzielnika

 

 

 

I N F O R M A C J A

 

 

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Budowa drogi łączącej ul. Młyńską z ul. Żabikowską przez rz. Wirynkę w Komornikach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez Konsorcjum Firm:

Lider: INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o., ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Partner: INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   Konsorcjum firm:

Lider: WUPRINŻ S.A. ul. Straży Ludowej 35, 60-645 Poznań

Partner: Zakład Robót Wielobranżowych Kubiaczyk Spółka Komandytowa

ul. Kokoszki 25, 62-330 Nekla

Oferta otrzymała 48,92 pkt. za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 88,92 pkt.

 

2. Konsorcjum firm:

Lider: INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o.o., ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Partner: INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan

Oferta otrzymała 60,00 pkt.  za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 100,00 pkt.

 

3. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta otrzymała 43,52 pkt.  za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 83,52 pkt.

 

4. COLAS Polska Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie

Oferta otrzymała 50,90 pkt. za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 90,90 pkt.

 

5. SKANSKA S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Oferta otrzymała 53,54 pkt.  za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 93,54 pkt.

 

6. BUDIMEX S.A. ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

Oferta otrzymała 56,74 pkt. za oferowaną cenę, 20 pkt. za udzieloną gwarancje, 20 pkt. za termin realizacji.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji wyniosła 96,74 pkt.

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 2  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100,00 pkt. w łącznym zestawieniu kryteriów oceny ofert, to jest :  cena + gwarancja + termin realizacji. Wybrany wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a nadto nie zachodzą co do wykonawcy podstawy do jego wykluczenia lub odrzucenia oferty.

 

 /-/z up. Wójta

Z-ca Wójta Gminy Komorniki

  mgr. Tomasz Stellmaszyk 

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06