Zawiadomienie o wyniku przetargu

2016.11.22 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Grunwaldzkiej (odcinek drogi gminnej) w Plewiskach wraz ze zbior


Komorniki, dnia 22.11.2016 r.

IK.271.4.2016                                                         

 

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust. 1  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Grunwaldzkiej ( odcinek drogi gminnej) w Plewiskach wraz ze zbiornikami retencyjnymi” prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez firmę:  BUD-AN Sp. z o.o. ul. K. Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   Konsorcjum firm:

TERLAN Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum

ul. Przemyska 5, 61-324 Poznań

WUPRINŻ S.A. – Partner Konsorcjum

ul. Straży Ludowej 35, 60-465 Poznań

Oferta otrzymała 38,87 pkt  za oferowaną cenę, 20 pkt za udzieloną gwarancje, 10 pkt za termin realizacji 10,0 pkt warunki płatności.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji + warunki płatności wyniosła 78,87 pkt

 

2. Zakład Usług Budowlano-Remontowych REMBUD Dariusz Szewczyk

Zadworna 116A, 62-740 Tuliszków

Oferta otrzymała 57,73 pkt  za oferowaną cenę, 20 pkt za udzieloną gwarancje, 10 pkt za termin realizacji 10,0 pkt warunki płatności.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji + warunki płatności wyniosła 97,73 pkt

 

3. BUD-AN Sp. z o.o.

ul. K. Zaremby 2/3, 62-740 Tuliszków

Oferta otrzymała 60,00 pkt  za oferowaną cenę, 20 pkt za udzieloną gwarancje, 10 pkt za termin realizacji 10,0 pkt warunki płatności.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji + warunki płatności wyniosła 100,00 pkt

 

4. KANWOD Wiesław Tarczyński

Węglew 218, 62-590 Golina

Oferta otrzymała 49,51 pkt  za oferowaną cenę, 20 pkt za udzieloną gwarancje, 10 pkt za termin realizacji 10,0 pkt warunki płatności.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji + warunki płatności wyniosła 89,51 pkt

 

5. ATA-TECHNIK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Osiedle Cechowe 31, 64-840 Budzyń

Oferta otrzymała 46,12 pkt  za oferowaną cenę, 20 pkt za udzieloną gwarancje, 10 pkt za termin realizacji 10,0 pkt warunki płatności.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji + warunki płatności wyniosła 86,12 pkt

 

6. SKANSKA S.A.

ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa

Oferta otrzymała 52,10 pkt  za oferowaną cenę, 20 pkt za udzieloną gwarancje, 10 pkt za termin realizacji 10,0 pkt warunki płatności.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja + termin realizacji + warunki płatności wyniosła 92,10 pkt

 

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 3  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w  łącznym zestawieniu kryteriów oceny ofert, to jest :  cena + gwarancja + termin realizacji + warunki płatności. Wybrany wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a nadto nie zachodzą co do wykonawcy podstawy do jego wykluczenia lub odrzucenia oferty.

 

Wójt  Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06