Zawiadomienie o wyniku przetargu

2016.10.07 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.„Budowa monitoringu wizyjnego CCTV w gminie Komorniki”

Komorniki, dnia 29.09.2016 r.

IK.271.3.2016                                                         

Wg rozdzielnika

I N F O R M A C J A

 

            Na podstawie art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych informuję Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: Budowa monitoringu wizyjnego CCTV w gminie Komorniki prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez firmę:  NDS System Sp. z o.o., Al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznań

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1.   NDS System Sp. z o.o.

Al. Niepodległości 51/1, 61-714 Poznań

Oferta otrzymała 90,00 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 100,00 pkt

 

2. Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELBUD S.A.

ul. Krauthofera 23, 60-203 Poznań

Oferta otrzymała 73,69 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 83,69 pkt

 

3. MWM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice

Oferta otrzymała 69,13 pkt  za oferowaną cenę, oraz 6,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 75,13 pkt

 

4. Przedsiębiorstwo usługowo-handlowe

ZETO S.A. w Poznaniu

ul. Fredry 8A, 60-967 Poznań

Oferta otrzymała 57,64 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 67,64 pkt

 

Informujemy, że żaden wykonawca nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oraz że żadna oferta nie została odrzucona.

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta nr 1  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w  łącznym zestawieniu kryteriów:  cena + gwarancja .

                                                                                  

                                                                              Wójt  Gminy Komorniki

                                                                                                     

 

                                                                 mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                   

Sprawę  prowadzi:

mgr inż. Michalina Węgrzynowska

Inspektor ds.budowy i remontów dróg.

Otrzymują:

1.Wszyscy oferenci

2.Urząd Gminy Komorniki IK a/a

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06