Zawiadomienie o wyniku przetargu

2016.07.07. - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup wyposażenia do budowanego Kompleksu szkolnego w Plewiskach - I etap

Komorniki, dnia 07.07.2016 r.

WI .271.5.2016

L.dz. 2295/2016

 

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 2164) (dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na „Zakup wyposażenia do budowanego Kompleksu szkolnego w Plewiskach – I etapprowadzonym przez Gminę Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego

 

CZĘŚĆ 1

Zakup i dostawa mebli wraz z wyposażeniem do pomieszczeń budowanego Kompleksu szkolnego                    w Plewiskach zgodnie ze szczegółowym zestawieniem ilościowym stanowiącym  Załącznik nr 1A oraz Specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 9 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Mikomax Poznań Sp. z o.o., ul. Obornicka 245, 60-693 Poznań z ceną brutto 334 465,01 zł i gwarancją: 24 m-ce na meble szkolne,  36 m-cy na meble, dla urządzeń AGD (zmywarki, lodówki) – zgodną z kartami gwarancyjnymi producenta, dla wyposażenia – zgodną z kartami producenta.

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1.         Mikomax Poznań Sp. z o.o., ul. Obornicka 245, 60-693 Poznań, cena brutto oferty 334 463,90 zł po poprawie oczywistej omyłki rachunkowej 334 465,01 zł, gwarancja: 24 m-ce na meble szkolne,  36 m-cy na meble, dla urządzeń AGD (zmywarki, lodówki) – zgodna z kartami gwarancyjnymi producenta, dla wyposażenia – zgodna z kartami producenta - oferta otrzymała łącznie 100,00 pkt., w tym kryterium cena 90,00 pkt., kryterium gwarancja 10,00 pkt.;

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100,00 pkt
w kryteriach: cena i gwarancja.

 

CZĘŚĆ 2

Zakup i dostawa wyposażenia informatycznego (pracownia terminalowa wraz z dodatkowym wyposażeniem IT), zgodnie ze szczegółowym zestawieniem ilościowym stanowiącym  Załącznik nr 1B oraz Specyfikacją techniczną stanowiącą Załącznik nr 10 za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez PRODATA Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań z ceną brutto: 161 658,60 zł i gwarancją: 36 m-cy na urządzenia dostępowe typu terminalowego, serwer, urządzenie UPS,  stanowisko nauczycielskie w pracowni,  zestawy komputerowe, notebooka, zestawy interaktywne; 24 m-ce gwarancji na monitory; 24 m-ce gwarancji na klawiatury, myszki, głośniki, torbę na notebooka - oferta otrzymała łącznie 90,00 pkt., w tym kryterium cena 90,00 pkt., kryterium gwarancja 0,00 pkt.;

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący Wykonawcy:

1.       PRODATA Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 233, 60-406 Poznań z ceną brutto: 161 658,60 zł i gwarancją: 36 m-cy na urządzenia dostępowe typu terminalowego, serwer, urządzenie UPS,  stanowisko nauczycielskie w pracowni,  zestawy komputerowe, notebooka, zestawy interaktywne; 24 m-ce gwarancji na monitory; 24 m-ce gwarancji na klawiatury, myszki, głośniki, torbę na notebooka - oferta otrzymała łącznie 90,00 pkt., w tym kryterium cena 90,00 pkt., kryterium gwarancja 0,00 pkt.;

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 90,00 pkt
w kryteriach: cena i gwarancja.

 

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 2164) – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

 

                                                                                                                              /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                   Wójt Gminy Komorniki

 

 

 

 

Sprawę prowadzi: Aleksandra Kaczan

Insp. ds. inwestycji i remontów

tel. 61 8 100 668

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06