Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.09.23 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn Remont cieku "Plewianka" na działkach nr 653 i 654 w Plewiskach

 

Komorniki, dnia 23.09.2015 r.

WI .271.1.9.2015

L.dz. 3663 /2015

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.)(dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Remont cieku "Plewianka" na działkach nr 653 i 654 w  Plewiskach, prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez: Budowlane Usługi Inwestycyjne HYDROKOL   sp. z o.o., sp.k. ,ul. Jarowa 42, 61 – 602 Poznań, z  ceną brutto oferty  243.238,05 zł i gwarancją 36 miesięcy

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

  1. Budowlane Usługi Inwestycyjne HYDROKOL sp. z o.o., sp.k. ,ul. Jarowa 42, 61 – 602 Poznań,, cena brutto oferty: 243.238,05  zł, gwarancja 36 m-cy – oferta otrzymała łącznie 100 pkt., w tym w kryterium cena   90 pkt., w kryterium gwarancja  10 pkt.

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt w kryteriach : cena i gwarancja.

 

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

                                                                                                                            

                                                                                                                                                            /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                                                                                              Wójt Gminy Komorniki

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                               Insp. ds. inwestycji i remontów

                               Tel. 061 8 100 667

 

Otrzymują:

1.        Adresat - BUI Hydrokol sp. z o.o., sp.k.

2.        Urząd Gminy Komorniki WI a/a

 

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06