Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.07.24 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Budowa przepustu w rejonie ul. Akacjowej na rowie melioracyjnym W-A w km 0+700 w Komornikach

Komorniki, dnia 24.07.2015 r.

IK.271.2.8.2015                                                   

     

I N F O R M A C J A

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1-4  Prawo zamówień publicznych zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Budowę przepustu w rejonie ul. Akacjowej na rowie melioracyjnym W-A w km 0+700 w Komornikach prowadzonym przez Gminę Komorniki w trybie przetargu nieograniczonego za ofertę najkorzystniejszą została  uznana oferta złożona przez fimrę:  USŁUGI BUDOWLANE Jarosław Anioła

 

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

1.   Konsorcjum Firm:

Budowlane Usługi Inwestycyjne HYDROKOL Sp. z o.o. Sp. k.

Obsługa Inwestycji Budowlanych – Marcin Kolecki

ul. Jarowa 42, 61-062 Poznań

Oferta otrzymała 74,52 pkt.  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt. za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 84,52 pkt.

 

2. Usługi Budowlane Jarosław Anioła

ul. Armii Poznań 3, 62-030 Luboń

Oferta otrzymała 90,00 pkt  za oferowaną cenę, oraz 10,0 pkt za udzieloną gwarancję.

Łączną ilość punktów w kryteriach: cena + gwarancja wyniosła 100 pkt

 

3.  TEIA BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

Ul. Grunwaldzka 515C, 62064 Plewiska

Oferta otrzymała 0 pkt.

 

Uzasadnienie

Wybrana oferta nr 2  spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 100 pkt. w  łącznym zestawieniu kryteriów:  cena + gwarancja .

 

 

                                                                                                   Z-ca Wójta  Gminy Komorniki

                                                                                                    inż. Aleksander Klemczak

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06