Zawiadomienie o wyniku przetargu

2015.05.08 - Zawiadomienie o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn."Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Komornikach"

Komorniki, dnia 08.05.2015 r.

WI .271.1.3.2015

L.dz. 1753/2015

Zawiadomienie

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.)(dalej pzp) zawiadamiam Państwa, iż w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Zagospodarowanie terenu przy Gimnazjum w Komornikach” prowadzonym przez Urząd Gminy Komorniki, w trybie przetargu nieograniczonego, za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy, ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice, z  ceną brutto oferty  297.663,47 zł i gwarancją 48 miesięcy

W postępowaniu oferty złożyli następujący wykonawcy:

 

1 . Giardino Beata Cabaj, ul. Asnyka 9/2, 71 – 526 Szczecin, cena brutto oferty: 354.753,35 zł po poprawie oczywistej omyłki rachunkowej 354.783,35, gwarancja 60 m-cy – oferta otrzymała łącznie 94,18 pkt., w tym w kryterium cena   75,51pkt., w kryterium gwarancja 16,67 pkt

 

2. Usługowy Zakład Ogólnobudowlany NOR-BUD Norbert Chudy, ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice, cena brutto oferty : 297.663,47 zł, gwarancja 48 m-cy oferta otrzymała łącznie 103,33 pkt., w tym w kryterium cena   90,00 pkt., w kryterium gwarancja 13,33 pkt

 

 

Uzasadnienie

 

Wybrana oferta spełnia wszystkie warunki SIWZ i uzyskała najwyższą liczbę 103,33 pkt w kryteriach : cena i gwarancja.

 

Zamawiający informuje, że podpisanie umowy nastąpi po 13.05.2015 r.

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnych wykonawców.

 

Od niniejszego rozstrzygnięcia przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907 ze zm.) – dział VI – „Środki ochrony prawnej”.

 

Sprawę prowadzi: Karolina Wilak

                                               Insp. ds. inwestycji i remontów

                                               Tel. 061 8 100 667                                                                                                                         /-/inż. Aleksander Klemczak

                                                                                                                                                                                                   Z-ca Wójta Gminy Komorniki

 

Otrzymują:

1.       Wszyscy oferenci – wg rozdzielnika

2.       Urząd Gminy Komorniki WI a/a

Lista wiadomości
WI.271.1.17.2012
WI.271.1.14.2012
WI.271.1.7.2012
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.8.2011
WI.271.1.6.2011
WI.271.1.5.2011
WI.3410-3-9/10
WI.3410-3-10/10
WI.3410-3-6/10
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-3/09
PL. 3410-5/09
WI.3410-3-19/08
WI.3410-3-26/08
WI.3410-3-14/08
WI.3410-3-10/08
WI.3410-3-6/08
WI.3410-3-3/08
OR.3410-1-3/2006
WI.3410-3-4/06
WI.3410-3-2/06
WI.3410-3-1/06