2009

2009.06.18 - Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Komornikach.

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Komorniki , ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie, tel. 061 8107751, faks 061 8107985.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.komorniki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Komornikach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa boiska sportowego w Komornikach obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią poliuretanową o wymiarach pola gry 28 x 45 m. Boisko zawierać będzie pola do gier: - boisko do piłki ręcznej, - boisko do koszykówki, - boisko do siatkówki. Na podbudowie z kruszywa kamiennego należy wykonać warstwę stabilizującą typu ET grubości 35 mm oraz nawierzchnię dwuwarstwową- dolna warstwa z granulatu SBR grubości min. 7 mm + górna warstwa wykonana z kolorowego granulatu EPDM grubości min. 7mm. Zakres prac: 1.1. boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią z poliuretanu na podbudowie dynamicznej -przepuszczalnej 1.2. Wyposażenie do koszykówki - obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki - tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180cm - 2 sztuki - mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki - konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki Wyposażenie do piłki siatkowej - słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki - siatka do siatkówki - 1 sztuka Wyposażenie do piłki ręcznej - bramki do piłki ręcznej 3x2 m - 2 sztuki 1.3. drenaż 1.4. ogrodzenie 1.5. chodniki, dojazdy i tereny utwardzone 1.6. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 15.000 zł Wykonawca wnosi wadium : - w pieniądzu : przelewem na konto nr: 56 1240 1747 1111 0000 1848 9057; - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest poręczeniem pieniężnym; - w gwarancjach bankowych; - w gwarancjach ubezpieczeniowych - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z poź. Zmian.). Termin przekazania wadium: przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego tj do godz. 10.00 w dniu składania ofert. Wadium w postaci gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy złożyć w Wydziale Inwestycji Urzędu Gminy - pokój nr 18

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. 2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji. 2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 2.6 nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 3.1 jest niezgodną z ustawą; 3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych; 3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny; 3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art.87. ust.2 pkt3 PZP; 3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia-niespełna..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: A. a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę - zał. nr 1 a.2) Wzór umowy, który Wykonawca akceptuje parafując go, w przypadku braku akceptacji należy załączyć protokół rozbieżności - zał. nr 6 a.3) Informacja na temat podwykonawców - zał. nr 4 a.4) kosztorys ofertowy B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych składa następujące dokumenty: B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. B.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień-pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych. B.3) Oświadczenie Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne w Urzędzie Skarbowym i w ZUS B.4) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - zał nr 2. C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: c.1) Wykaz wykonanych robót budowlanych w zakresie budowy boisk sportowych z nawierzchnią poliuretanową- minimum 1 - w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. - zał nr 3 c.2) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności - zał nr 5 Wykonawca wykaże kierownika budowy z uprawnieniami budowlanymi. Do załącznika nr 5 Wykonawca załączy uprawnienia budowlane wykazanego kierownika budowy wraz z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego. D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: d.1) Polisa, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. E. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: E.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. B.1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: F.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. B1, B3, B4 dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie G. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów G.1 Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych własnoręcznym podpisem za zgodność przez Wykonawcę lub osobę -osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem -za zgodność z oryginałem. G.2 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.komonriki.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1 62 - 052 Komorniki.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Komorniki ul. Stawna 1 62 - 052 Komorniki.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Lista wiadomości
WI.3410-3-11/09
WI.3410-3-16/09
WI.3410-3-13/09
WI.3410-3-9/09
WI.3410-3-3/09
WI.3410-3-1/09