2005

2005.01.14 - Urząd Gminy Komorniki ogłasza przetarg nieograniczony na profilowanie i uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg gruntowych na terenie Gminy Komorniki

Urząd Gminy Komorniki

62-052 Komorniki , ul. Stawna 1

 

ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

 

„Profilowanie i uzupełnianie ubytków w nawierzchni dróg gruntowych

na terenie Gminy Komorniki ”

 

 

 

1.        Postępowanie prowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

2.        Zakres prac: wg specyfikacji, wyprofilowanie 500.000 m2 dróg gruntowych

3.        Termin wykonania :          usługa całoroczna, wg bieżących potrzeb

4.        Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem :  „Przetarg nieograniczony –„Profilowanie dróg gruntowych” w Biurze Podawczym Urzędu pok. nr 1  - do dnia 28.01.2005 r. do godz.10.00

5.        Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.01.2005 r. o godz. 10.15 w sali  nr 19 Urzędu Gminy Komorniki

6.        Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz wszelkie dodatkowe informacje lub wyjaśnienia można uzyskać w Wydziale Infrastruktury Komunalnej, pok.6 , tel. (061) 8107-751 w.36 , lub 8100-636 –  Teresa Kranz , Arkadiusz Klemczak

7.        Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych  i ofert  wariantowych.

8.        Termin związania ofertą : 28.02.2005 r.

9.        Kryteria oceny ofert i ich znaczenie :

cena  - ważność kryterium    =   100 %

10.     Warunki udziału w postępowaniu :

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają wymogi art.22 ust 1, pkt  1- 4    Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. Nr 19 poz.177 z dnia  09.02.2004 r.)

 

 

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości