2004

2004.02.19 - OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BUDOWY SIECI KANALIZACYJNEJ W ROSNÓWKU I CHOMĘCICACH (WRAZ Z PRZEDMIAREM ROBÓT I KOSZTO

OGŁOSZENIE

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

NA :

“Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego budowy

sieci kanalizacyjnej w Rosnówku i Chomęcicach

(wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim)”

 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie uproszczonym – przetarg nieograniczony o wartości do 30.000 euro, zgodnie z art. 15 ustawy.
 2. Zakres prac do wykonania obejmuje opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego, przedmiaru robót z kosztorysem inwestorskim oraz badania gruntowo – wodne budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami (ok. 10 km sieci i przyłącza ( 163 – umowy, 332 – gospodarstwa domowe) na terenie Rosnówka i Chomęcic).
 3. Pożądane terminy realizacji zamówienia:
  1. wykonanie dokumentacji z kosztorysami – do 31.10.2004 r.
  2. uzyskanie pozwolenia na budowę – do 30.11.2004 r.

 4. Kryteria oceny ofert:
 5. - cena oferty ( brutto ) = 80 %

  - termin wykonania = 20 %

 6. Termin składania ofert – 01.03.2004 r. godz. 1200.
  Oferty w zaklejonych kopertach należy składać w Biurze Podawczym Urzędu – pok.1.
 7. Termin otwarcia ofert – 01.03.2003 r. godz. 1215.
  Otwarcie ofert odbędzie się w sali nr 19 Urzędu Gminny Komorniki.
 8. Materiały przetargowe oraz wszelkie dodatkowe informacje lub wyjaśnienia uzyskać można w Wydziale Inwestycji pok. 18 tel. 8 107 – 751 wew. 48 – Karolina Wilak.
 9. W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych.
 10. Wpłata wadium nie obowiązuje – wartość zamówienia do 30.000 euro

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

Lista wiadomości