2003

2003.11.18 - URZĄD GMINY KOMORNIKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYBUDOWANIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. MIĘTOWEJ Z ODPROWADZENIEM ULICĄ GRUNWALDZKĄ W PLEWISKACH

Urząd Gminy Komorniki                                                                                                        Tel. (061) 8107-751

ul. Stawna 1                                                                                                                               Fax. (061) 8107-985

62-052 KOMORNIKI

  

Komorniki, dn.18.11.2003 r. 

 

  

URZĄD GMINY KOMORNIKI

62-052 KOMORNIKI ul.Stawna 1

tel. 8107-751 w. 36

ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

„Wybudowanie kanalizacji deszczowej

w ul. Miętowej 

z odprowadzeniem ulicą Grunwaldzką w Plewiskach”

 

1.       Przetarg przeprowadzony będzie zgodnie z przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych.

2.       Termin realizacji prac:  15.12.2003 r.

3.       Zakres prac:  wybudowanie kanalizacji deszczowej w ul.Miętowej w Plewiskach na długości 132 mb, oraz odprowadzenie w  ul. Grunwaldzkiej na odcinku 108 mb do  włączenia w istniejący kolektor deszczowy .

4.       Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach ul. Stawna 1 pok. 6

5.       Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w zaklejonej kopercie z dopiskiem: ”Przetarg–deszczówka ul. Miętowa” – do dnia 26.11.2003 r. do godz. 9.00  

6.       Otwarcie ofert – 26.11.2003r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu, pok.19

7.       Upoważnieni do kontaktów z oferentami: T.Kranz, A.Klemczak

8.       W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w art.22 Ustawy o zamówieniach publicznych.

 

 

 

Wójt Gminy Komorniki

Jan Broda

Lista wiadomości
zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Poznaniu Kw nr 115.249 jako własność Gminy Komorniki
62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1, tel. 8107-751 w. 36
IK.7040/50/2003; 62-052 KOMORNIKI ul. Stawna 1; tel. 8107 751 w. 36
o nr ewid. gruntu: 960/6, 1135/13, 855/34, 855/35, 1138, 933/3, 968/9 oraz wyceny wartości działek o nr ewid. gruntu: 968/11 i 968/12