Komunikaty

2013.10.23 -Komunikat informujący o konsultacjach społecznych programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014

Urząd Gminy Komorniki informuje, że w związku z § 6 pkt.3 Regulaminu Konsultacji
z
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji /Załącznik do Uchwały Rady Gminy Komorniki nr LII/357/2010 z dnia 25.10.2010 r./

w dniu 30 października 2013 r., rozpocznie konsultację społeczną programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 rok.

W tym dniu na stronie internetowej urzędu - www.komorniki.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej zostanie podany do publicznej informacji projekt Uchwały Rady Gminy Komorniki w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2014 rok.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Komorniki do zapoznania się z projektem i przedkładania pisemnych  propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2014.

Na Państwa opinie i wnioski będziemy oczekiwać do dnia  06 listopada 2013 r. do godz. 12:00. Można będzie je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Komorniki,
ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: or@komorniki.pl.  

 

 

 

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06