Komunikaty

2013.04.16 - KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOMORNIKI o inicjatywie Uczniowskiego Klubu Sportowego P.U.M.A

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o inicjatywie

Uczniowskiego Klubu Sportowego P.U.M.A

 

Informuję, że w dniu 16.04.2013 r. wpłynęła oferta z inicjatywy lokalnej, Uczniowskiego Klubu Sportowego P.U.M.A z siedzibą w Komornikach, ul. Pocztowa 30 na organizację zadania publicznego: „II ogólnopolskiego turnieju piłki nożnej -KOMORNIKI 2013" 02.05.2013 r. na stadionie sportowym w Komornikach ul. Jeziorna 5.

Spełniając obowiązek art. 19a. Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i  wolontariacie Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zm. podaję do publicznej informacji pełną treść oferty.

Każdy w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty, tj. do 23.04.2013 r., może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Po tym terminie, po rozpatrzeniu uwag, zostanie niezwłocznie podpisana umowa z wnioskodawcą na realizację przedmiotowego zadania.

Wnioskowane zadanie mieści się w zapisach Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2013, Uchwała Rady Gminy Komorniki Nr XXIX/264/2012 z dnia 23 listopada 2012 r. w obszarze: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

 

                                                                                  Wójt Gminy Komorniki

 

           

                                                                      

Komorniki, dnia 16.04.2013 r.  

 

 

Załącznik:

„Oferta Realizacji zadania-Inicjatywa własna".

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06