Komunikaty

2010.11.02 - Projekt programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

W związku z nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz.U. z 2003r . Nr 96, poz. 873 ze zm.), organ stanowiący jednostki  samorządu terytorialnego uchwala, po konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ww. ustawy, roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców gminy Komorniki do przedkładania pisemnych  propozycji zadań
i uwag do programu współpracy na rok 2011.


Propozycje prosimy wnosić w oparciu o Regulamin Konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji wprowadzony Uchwałą Rady Gminy Komorniki nr LII/358/2010 z dnia 25.10.2010r. Oczekujemy na Państwa opinie i wnioski do dnia 5 listopada 2010r. do godz. 12:00. Można je składać na piśmie w Urzędzie Gminy Komorniki, ul Stawna 1, 62-052 Komorniki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
or@komorniki.pl.  

Za przygotowanie projektu odpowiedzialny jest Wydział Organizacyjny, pok. nr 13, tel. 61 8100 650.

Projekt uchwały Rady Gminy Komorniki

 

Uchwała Rady Gminy Komorniki z dnia 25 października 2010 r.

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06