Komunikaty

2009.04.07 - Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych

 

 

 

PL7321-6/07

 

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz uchwały Nr X/52/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 czerwca 2007 r. zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Plewiska w obszarze terenów zainwestowanych, obejmującej obszar o powierzchni 21,3 ha., wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach                   od 15 kwietnia 2009 do 14 maja 2009 r., w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, pokój 11 w godz. od 8.30 do 15.00.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2009 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, Sala Sesyjna o godz. 15.00.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

 

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2009 r.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06