Komunikaty

2007-03-21. Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego

Komorniki 21.03.2007 r.

PL 7321-3/07

 

 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwały Nr V/18/2007 z dnia 22.01.2007 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rosnówko i części wsi Chomęcice w rejonie Jeziora Chomęcickiego.

 

Teren objęty ww. uchwałą planuje się przeznaczyć pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zieleń, zbiorniki wodne.

 

Wnioski dotyczące planu mogą być składane na piśmie w terminie do dnia 27.04.2007 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach  62-052 Komorniki ul. Stawna 1.

Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

 

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06