Komunikaty

2006.10.17 - Komunikat w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo oraz terminu skladania wniosków.

PL. 7322-5/06

 

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Komorniki uchwały Nr XLIII/262/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo, obejmującego obszar położony we wsi Rosnowo pomiędzy rowem oddzielającym wsie Rosnowo i Komorniki, granicą wsi Rosnowo i Głuchowo, granicą wsi Rosnowo i Chomęcice, drogą powiatową Szreniawa – Rybojedzko, południowo-wschodnią granicą działki nr 5/60, południowo-zachodnią granicą działek nr 5/67 i 5/64 oraz drogą powiatową Rosnówko – Komorniki, włącznie z odcinkiem tej drogi od działki nr 5/64 do skrzyżowania dróg powiatowych w Rosnowie razem z tym skrzyżowaniem, zmienionej uchwałą Nr LIII/314/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 sierpnia 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/262/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki, w terminie do dnia 13 listopada 2006 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

                                                                                                                                     Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06