Komunikaty

2006.09.18 - OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Komorniki przy ul. Poznańskiej

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Komorniki

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi  Komorniki przy ul. Poznańskiej obejmującego działkę nr ewid. gruntu 1059/10

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi  Komorniki przy ul. Poznańskiej obejmującego działkę nr ewid. gruntu 1059/10  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 20 września 2006r. do 18 października 2006r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, Komorniki ul. Stawna 1, pok. 11, w godzinach od 7.15 do 15.15 (od wtorku do piątku) i od 8.30 do 16.30 (w poniedziałki).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02 października 2006 r. w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1  Komorniki pok. 19 (sala sesyjna) o godz. 16.00.

Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi dotyczace projektu zmiany planu. Uwagi należy składać na piśmie do wójta gminy Komorniki z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02 listopada 2006 r.

                                                                                                   

Wójt Gminy Komorniki

      mgr inż. Jan Broda

                                     

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06