Komunikaty

2006.09.01 - Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot.:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne

Komorniki, 2006-08-30

PL 3410-13/06

 

                                                                                                          JAGABUDEX-PROJEKT

                                                                                                          ul. Marcelińska 61/8

                                                                                                          60-354 Poznań

 

 

ZAWIADOMIENIE (OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  „Wykonanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rosnowo

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

JAGABUDEX-PROJEKT

ul. Marcelińska 61/8

60-354 Poznań

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta w/w firmy przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów na podstawie kryteriów wyboru stawianych przez Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia

 

Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie do dnia 23.09.2006r.

 

  2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Pzp Urząd Gminy Komorniki informuje, że z prowadzonego  postępowania nie zostały wykluczone żadne oferty.

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z p.zm.) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

Sprawę prowadzi:

Ewa Fiszer

te. (061)810-88-06

 

                                                                                  _________________________________

                                                                                              /-/ mgr inż. Jan Broda

                                                                                              Wójt Gminy Komorniki

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06