Komunikaty

2006.02.28 - Komunikat o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - modernizacja linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocł

Komorniki 27.02.2006

 

PL 7331-L/8-1/05

 

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

                Na podstawie art 19 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 18 maja 2005r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005r. Nr 113, poz. 954), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie dane o decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu obejmującego część działki nr ewid. gruntu 571 oraz działkę nr ewid. gruntu 769 - obręb Wiry dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi prowadzącej do przejazdu kolejowego w km 154.532 linii kolejowej oraz budowie wejścia i wyjścia z podziemnego przejścia dla zwierząt pod torami kolejowym w km 152.900 linii kolejowej w ramach inwestycji polegajacej na przebudowie (modernizacji) linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław-Poznań. Decyzję wydano na wniosek Biura Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o. 61-891 Poznań ul. Kościuszki 78 działającego z upoważnienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa ul. Targowa 74.

 

 

 

z up. Wójta

Kierownik Wydziału

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06