Komunikaty

2005.10.03 - Postanowienie o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu dla inwestycji przebudowy drogi do przejazdu kolejowego w Wirach i Łęczycy w ramach modernizacji linii kolejowej E-5

Komorniki, 27.09.2005 r.

Nr 7331-L/8/05

 

P O S T A N O W I E N I E

 

Na podstawie art.51 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późn. zm.) oraz art. 123 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z późn.zm.)

 

p o s t a n a w i a m

odstąpić od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi prowadzącej do przejazdu kolejowego w km 154+532 linii kolejowej na działkach nr ewid. gruntu 571, 805, 791 w miejscowości Łęczyca oraz budowy wejścia i wyjścia z podziemnego przejścia dla zwierząt pod torami kolejowym w miejscowości Wiry działka nr 769 i Łęczyca działka nr 285 w ramach inwestycji polegajacej na przebudowie (modernizacji) linii kolejowej E-59 na odcinku Wrocław-Poznań.

 

U z a s a d n i e n i e

                Powyższa inwestycja zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz. 2573 ze zmianami), należy do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko, które mogą wymagać sporządzenia raportu, dla których obowiązek sporządzenia raportu oraz jego zakres stwierdza Wójt Gminy Komorniki, po zasięgnięciu opinii Starosty Poznańskiego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Poznaniu postanowieniem nr              NS-2-050/6/1-358/05 z dnia 29.08.2005 r. wyraził opinię, że dla przedmiotowej inwestycji konieczne jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Starosta Poznański postanowieniem nr WŚ.XIII-7633-1-183/05 z dnia 22.09.2005 r. wyraził opinię, że dla tej inwestycji nie powinno się nakładać obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po przeanalizowaniu sprawy stwierdza się, że przedmiotowa inwestycja nie wpłynie znacząco na środowisko i nie należy nakładać na inwestora obowiązku sporządzenia raportu. Ponadto wpływ przedmiotowej inwestycji na środowisko został przeanalizowany w procedurze postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej terenów zamkniętych kolei, zakończonej decyzją Wojewody Wielkopolskiego nr 35 z dnia 14.07.2005r.

W związku z czym postanowiono jak w sentencji.

 

P o u c z e n i e

Na wydane postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, które wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Komorniki ul.Stawna 1 w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Zażalenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,0 zł.

 

 

 

Wójt

mgr inż. Jan Broda

 

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06