Komunikaty

2005.08.19.- Komunikat o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w Wirach i Łęczycy - modernizacja linii kolejowej E-59 na odc

7331-L/8/05

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

            Na podstawie art 19 ust. 1 i 2 pkt 4 oraz art. 32 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.04.2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zmianami), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w obrębie Łęczyca i Wiry w ramach inwestycji polegajacej na przebudowie (modernizacji) linii kolejowej     E-59 na odcinku Wrocław-Poznań. Z wnioskiem wystąpiło Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu sp. z o.o. 61-891 Poznań ul. Kościuszki 78 działające z upoważnienia PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 03-734 Warszawa ul. Targowa 74.

            Uwagi i wnioski można składać w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, pok.11, w godzinach pracy Urzędu – tel. 8100-641,           8108-806, w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego komunikatu.

 

z up. Wójta

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Ewa Fiszer

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06