Komunikaty

2005.01.04 - Komunikat Wójt Gminy Komorniki – Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

1. W roku 2005 zlecane będą do realizacji zadania publiczne według postanowień ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873).

2. Ogłasza się konkurs ofert na realizację następujących zadań publicznych przez organizacje i podmioty wymienione w art. 3 ustawy:

- zorganizowanie dla osób niepełnosprawnych z terenu gminy Komorniki zajęć rehabilitacyjno-terapeułtycznych w okresie od 01.02.2005 r. do 31.12.2005 r.:  wysokość środków publicznych planowanych na realizację tego zadania 5.000 zł

- prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki noznej dla dzieci i młodzieży w Komornikach: wysokość środków 20.000,00 zł

- prowadzenie zajęć sportowych w zakresie tenisa stołowego w Komornikach: wysokość środków 3.000,00 zł

- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w Rosnówku: wysokość środków 2.000,00 zł

- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej w Plewiskach: wysokość środków 22.000,00 zł

- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci w Plewiskach w zakresie zapasów: wysokość środków 3.000,00 zł

3. Powyższe zadania mogą być realizowane w sposób ciągły lub w formie odrębnych przedsięwzięć i imprez.

4. Środki przeznaczone na realizację zadań zostaną określone w budżecie gminy.

5. Oferty na realizację zadań, zgodnie z art. 14 ustawy należy składać do 15.01.2005 r. w Urzędzie Gminy Komorniki.

6. Rozstrzygnięcie nastąpi 25.01.2005 r.

7. Kryteriami oceny i wyboru ofert będą:

- możliwość realizacji zadania przez oferenta,

- koszty realizacji zadania w odniesieniu do jego zakresu atrakcyjności formy,

8. Zlecenie realizacji zadań wybranym oferentom nastąpi w formie umowy, która szczegółowo określi wysokość dotacji i zasady wykonywania, finansowania, kontroli oraz rozliczenia realizowanego zadania.

9. Przyjmujący zadanie do realizacji zobowiązuje się do nie podzlecania zadania.

10. Zawarcie umowy nastąpi po wybraniu ofert.

11. Dodatkowych informacji udziela Kierownik Wydziału Organizacyjnego.

Wójt Gminy Komorniki

Jan Broda

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06