Komunikaty

2004.11.08 - Komunikat o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o ustalenie warunków zabudowy terenu położonego we wsi Komorniki, przy ul. Poznańskiej 58 - budowa hali produkcyj

Nr 7331- Z/58/04

 

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

                Na podstawie art.32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późniejszymi zmianami), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy terenu położonego we wsi Komorniki, przy ul. Poznańskiej 58 obejmującego działki nr ewid. gruntu: 444/ 1, 445/ 4, 445/5,  446/ 1 dla inwestycji polegającej na budowie hali produkcyjnej z zapleczem socjalno – biurowym  / produkcja wyrobów kosmetycznych zapachowych/.

 

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 24.11. 2004 roku w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 pok.11 w godzinach pracy Urzędu.

 

Kierownik Wydziału Planowania Przestrzennego

i Gospodarki Gruntami

mgr inż. Ewa Fiszer

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06