Komunikaty

2004.10.29 - Komunikat o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji - Plewiska, działkę nr ewid. gruntu: 1313/26 gm. Komorniki oraz Gołuski gm. Dopiewo - budowa st

Nr 7331- L/19/04

 

 

 

 

K O M U N I K A T

 

 

                Na podstawie art.32 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późniejszymi zmianami), Urząd Gminy Komorniki informuje, że zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego we wsi Plewiska, obejmującego działkę nr ewid. gruntu: 1313/26 gm. Komorniki  oraz we wsi Gołuski – dz. nr 228 gm. Dopiewo dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej 110/15 kV na terenie stacji 400/220/110 kV Plewiska.

 

 

Uwagi i wnioski można składać w terminie do dnia 10.11. 2004 roku w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1 pok.11 w godzinach pracy Urzędu.

 

 

 

 

z up. Wójta

mgr inż. Ewa Fiszer

Kierownik Wydziału Planowania

Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06