Komunikaty

2004.02.02 - Komunikat o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z raportem oddziaływania inwestycji na

Nr 7331-L/3/04

 

 

KOMUNIKAT

WÓJTA GMINY KOMORNIKI

 

 

                Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1, art.46 ust.1, ust.2, ust.3 i ust.4 pkt 1 oraz art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora:

POLKOMTEL S.A. 02-001 Warszawa, Al. Jerozolimskie 81 prowadzone jest postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w obrębie Łęczyca, gm. Komorniki, obejmującego działkę nr ewid. gruntu 195/2 dla inwestycji polegającej budowie radiowej nadawczo-odbiorczej stacji bazowej telefonii cyfrowej GSM.

Powyższy wniosek wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych Urzędu Gminy Komorniki.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty podania komunikatu do publicznej wiadomości, w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, 62-052 Komorniki ul. Stawna 1, pok.11 w godz. urzędowania.

 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                             Z up. Wójta

                                                                                                                  mgr inż. Ewa Fiszer

                                                                                                  Kierownik Wydziału Planowania

                                                                                              Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

 

 

 

1. Tablica ogłoszeń we wsiach: Łęczyca, Wiry

2. Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki

3. a/a

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06