Komunikaty

2003.1O.21 - KOMUNIKAT O WYWIESZENIU WYKAZU NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KOMORNIKI

Działając na podstawie art.35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46 poz. 543 z późn. zm. ) informuję o wywieszeniu

wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, stanowiących własność Gminy Komorniki

Wykaz obejmuje nieruchomości gruntowe położone w Plewiskach, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wraz z pasem zieleni oraz trafostację, przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego.

 

Niniejszy wykaz wywieszony został na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Komornikach ul. Stawna 1.

Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki, pok. nr 4 tel. 8107-751 wewn. 34.

 

Wójt Gminy Komorniki

mgr inż. Jan Broda
Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06