Komunikaty

2003.07.11 - KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOMORNIKI DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA INSTALACJI SIECI CYFROWYCH LINII RADIOWYCH (CLR) NA DACHU ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU BIUROWEGO ZLOKALIZOWANEGO W GŁUCHOWIE

 Nr 7331-G/24/03

 

 

 

K O M U N I K A T

WÓJTA  GMINY  KOMORNIKI

 

 

                Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1, art.46 ust.1, ust.2, ust.3 i ust.4 pkt 1 oraz art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora: CEL Polska Sp. z o.o., 02-234 Warszawa, Wiśniowy Sad ul. Iłżecka 26, prowadzone jest postępowanie zmierzające do wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na instalacji sieci cyfrowych linii radiowych (CLR) na dachu istniejącego budynku biurowego zlokalizowanego w Głuchowie, obejmującej działkę nr ewidencyjny gruntu 412/18

Powyższy wniosek  wraz z raportem oddziaływania inwestycji na środowisko zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych Urzędu Gminy Komorniki.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1 pok.11 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty podania komunikatu do publicznej wiadomości.

 

 

                                                                                                                            

 

                                                                                                                             Z up. Wójta

                                                                                                                  mgr inż. Ewa Fiszer
Kierownik Wydziału Planowania 

                                                                                              Przestrzennego i Gospodarki Gruntami

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06