Komunikaty

2003.07.10 - KOMUNIKAT WÓJTA GMINY KOMORNIKI - SPRAWA: WIELOTOROWA, DWUNAPIĘCIOWA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 220+400 KV W RELACJI PLEWISKA-KROMOLICE

Komorniki, 2003-07-10

 

 

 

Nr 7331-G/28/03

 

 

 

K O M U N I K A T

WÓJTA  GMINY  KOMORNIKI

 

 

                Na podstawie art.32 ust.1 pkt 1, art.46 ust.1, ust.2, ust.3 i ust.4 pkt 1 oraz art.53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., poz. 627 z późn.zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w Warszawie ul.Mysia 2, prowadzone jest postępowanie zmierzające do wydania decyzji w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji pt. „Wielotorowa, dwunapięciowa linia elektroenergetyczna 220+400 kV w relacji Plewiska-Kromolice” zlokalizowanej na terenie Gminy Komorniki na odcinku od istniejącego słupa 220 kV nr 237 w miejscowości Łęczyca do granicy Gminy Komorniki na rz.Warcie.

 

Powyższy wniosek wraz z raportem oddziaływania na środowisko zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych Urzędu Gminy Komorniki.

 

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1 pok.11 w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty podania komunikatu do publicznej wiadomości.

 

 

Wójt Gminy Komorniki

  (-) mgr inż. Jan Broda

 

 

1.        Tablica ogłoszeń we wsi Wiry

2.        Tablica ogłoszeń we wsi Łęczyca

3.        Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Komorniki

4.        Strona internetowa Gminy Komorniki

Lista wiadomości
PL. 7322-5/06
PL 7322/15/05
PL 3410-13/06